Partnerët tanë – në Shqipëri dhe botë

EASY-CERT group AG

EASY-CERT group AG

bio.inspecta shpk është anëtar i EASY-CERT group AG

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Shqipëri

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Shqipëri

Jemi të njohur nga Komisioni Shtetëror për Prodhimin Organik (KSHPO) pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për ofrimin e Inspektim-Certifikimit sipas Ligjit 106/2016.

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Universiteti Bujqësor i Tiranës

bio.inspecta dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës nëpërmjet bashkëpunimit afatgjatë përshpejtojnë përdorimin e arritjeve kërkimore dhe arsimore dhe kontribuojnë në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit.

RisiAlbania

RisiAlbania

RisiAlbania është një projekt inovativ, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC. Së bashku ne punojmë për të ofruar më shumë mundësi punësimi për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç në Shqipëri, në një mënyrë shoqërore gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, nëpërmjet ndërhyrjeve në sektorin e agrobiznesit.

COSPE

COSPE

Nëpërmjet bashkëpunimit tonë ne promovojmë dhe punojmë për zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik në komunitetet rurale, mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore në pjesën veriore të Shqipërisë. Ne synojmë të forcojmë lidhjet midis të gjithë aktorëve përkatës në zinxhirin agro-ushqimor, si p.sh. prodhuesit/përpunuesit, shitësit me pakicë, konsumatorët, autoritetet lokale dhe ekspertët e sektorit.

GIZ Shqipëri

GIZ Shqipëri

GIZ në Shqipëri synon Zhvillimin Bujqësor dhe Rural duke rritur produktivitetin në bujqësi, punësimin në zonat rurale dhe forcimin e turizmit në zonat rurale. Nëpërmjet bashkëpunimit ne japim kontribut për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

CNVP

CNVP

Ne punojmë së bashku për të përmirësuar jetesën e njerëzve në zonat rurale përmes ofrimit të shërbimeve cilësore në pylltari, zhvillim rural, mjedis dhe biomasë për energjinë e rinovueshme për të rritur kapacitetin e aktorëve lokalë për të arritur zhvillimin e tyre të qëndrueshëm.

IBB - Instituti i Bujqësisë Biologjike

IBB - Instituti i Bujqësisë Biologjike

Ne kemi një partneritet afatgjatë me IBB për të promovuar njohuritë dhe shkëmbimin e informacionit midis të gjithë personave ose institucioneve të interesuara dhe për të forcuar bashkëpunimin midis prodhuesve, përpunuesve dhe konsumatorëve

LHSH

LHSH

bio.inspecta dhe LHSH janë në një partneritet afatgjatë në inspektimin dhe certifikimin e produkteve hallall. Së bashku jemi të angazhuar në zhvillimin e tregut hallall për produkte të ndryshme.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Kosovë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Kosovë

bio.inspecta është e njohur nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë për ofrimin e inspektimit dhe certifikimit për fermerët dhe kompanitë me bazë në Kosovë sipas ligjit organik.

Shoqata Organika

Shoqata Organika

Ne kemi një partneritet afatgjatë me Shoqatën Organika në Kosovë që synon të mbështesë zhvillimin e sektorit të BMA në Kosovë përmes grumbullimit dhe kultivimit të qëndrueshëm si dhe rritjes së kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese që çojnë në rritjen e eksportit.

PPSE – Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat

PPSE – Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat

Partneriteti me PPSE është i fokusuar në përmirësimin e sistemit të tregut dhe rritjes për të gjeneruar mundësi më gjithëpërfshirëse dhe të denjë për punë, në mënyrë që gratë dhe burrat në Kosovë të gëzojnë të ardhura më të mira përmes investimeve në zhvillimin e produkteve për cilësi dhe diversifikimin e ofertës dhe zgjerimin e prodhimit të tyre.

Caritasi Zviceran në Kosovë

Caritasi Zviceran në Kosovë

Nëpërmjet ndërhyrjeve të ndryshme të projekteve të Caritas Kosova kërkojmë të sjellim ndryshime sistematike, forcimin e pozitës së prodhuesve, rritjen e profitabilitetit, rritjen e cilësisë së produktit dhe rritjen e tregtisë ndërkufitare.

FiBL

FiBL

Instituti i Kërkimeve të Bujqësisë Organike (FiBL) dhe bio.inspecta bashkëpunojnë ngushtë në fushat e kërkimit, zhvillimit, inspektimit dhe certifikimit. Të dyja organizatat janë të vendosura në Frick dhe ato plotësojnë njëra-tjetrën për sa i përket fushave të tyre të funksionimit dhe ekspertizës.

SECO - Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike në Zvicër

SECO - Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike në Zvicër

SECO dhe bio.inspecta kanë një bashkëpunim të gjatë në fushën e kontributit në rritje të qëndrueshme ekonomike, punësim të lartë dhe kushte të drejta pune përmes zbatimit të projekteve në nivele të ndryshme.

IFOAM

IFOAM

Ne kemi një partneritet të gjatë me IFOAM. Si anëtar i organizatës ombrellë botërore për lëvizjen e bujqësisë organike, ne gjithashtu mbështesim projekte në fushat e qëndrueshmërisë dhe inovacionit përmes IFOAM.

EOCC

EOCC

EOCC përfaqëson certifikuesit organikë në Evropë. Si anëtar i Këshillit Evropian të Certifikuesve Organikë, ne jemi aktivisht të përfshirë në avancimin e sistemeve të inspektimit në Shqipëri, Kosovë dhe ndërkombëtarisht.

CARBON STANDARDS INTERNATIONAL AG

CARBON STANDARDS INTERNATIONAL AG

Carbon Standards International AG u themelua në vitin 2021 dhe është anëtar i grupit EASY-CERT AG. Carbon Standards International AG është partneri juaj për zhvillimin e zgjidhjeve të sistemit, koncepteve dhe standardeve për bujqësinë dhe industrinë neutrale ndaj klimës.

ABG - AUSTRIA BIO GARANTIE

ABG - AUSTRIA BIO GARANTIE

Partneri ynë Austria Bio Garantie (ABG) është lider në tregun austriak në certifikimin e organik. ABG dhe bio.inspecta kombinojnë pikat e tyre të forta në mjedisin e biznesit kombëtar dhe ndërkombëtar për të mirën e klientëve tanë.

CERES - CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS

CERES - CERTIFICATION OF ENVIRONMENTAL STANDARDS

bio.inspecta dhe CERtification of Environmental Standards - GmbH (CERES) janë në një partneritet afatgjatë. Klientët tanë mund të përfitojnë nga shërbimet CERES dhe bio.inspecta nga një burim i vetëm.

GlobalG.A.P

GlobalG.A.P

Ne jemi anëtarë të GlobalG.A.P dhe gjithashtu themelues të Grupit Kombëtar Teknik të Punës për Shqipërinë. Ne kontribuojmë në mënyrë aktive në përmirësimin e standardeve dhe sistemeve të kultivimit.