Shënime juridike

Përmbajtja

Autori nuk mban asnjë përgjegjësi për aktualitetin, saktësinë, plotësinë ose cilësinë e materialit në këtë faqe interneti ose informacionin e përfshirë në të. Në asnjë rrethanë nuk mund të pretendohet përgjegjësi pëkundrejt autorit në lidhje me dëmin material ose jo-material që rrjedh nga përdorimi ose mospërdorimi i informacionit të dhënë ose që lind nga përdorimi i informacionit të gabuar ose jo të plotë, përveç nëse ka prova të fajit me qëllim ose neglizhencë të rëndë nga ana e autorit. 

I gjithë materiali në këtë faqe interneti është subjekt i konfirmimit dhe pa detyrim. Autori rezervon shprehimisht të drejtën të ndryshojë, plotësojë ose fshijë çdo pjesë ose të gjitha faqet në këtë faqe interneti, ose të ndërpresë publikimin e faqeve të internetit përkohësisht ose përfundimisht pa paralajmërim.

Cross references dhe links

Në rastin e lidhjeve direkte ose indirekte ("hiperlinks") me faqet e jashtme të internetit jashtë fushës së përgjegjësisë së autorit, autori mund të mbahet përgjegjës vetëm nëse ai është në dijeni të përmbajtjes së këtyre faqeve të internetit dhe është teknikisht e mundur dhe e arsyeshme për të parandalojë përdorimin e këtyre faqeve të internetit nëse ato përmbajnë materiale të paligjshme. 

Autori konfirmon në mënyrë eksplicite se nuk kishte asnjë përmbajtje të paligjshme të identifikueshme në këto faqe interneti në kohën kur u krijua lidhja. Autori nuk ka asnjë ndikim në dizajnin, përmbajtjen ose autorësinë aktuale ose të ardhshme të faqeve të internetit të lidhura/referuara. Prandaj, autori distancohet në mënyrë të qartë nga çdo përmbajtje e çdo faqe interneti të lidhur që është ndryshuar që nga krijimi i lidhjes. Vetëm ofruesi i faqes së internetit të lidhur/referuar mund të mbahet përgjegjës për çdo përmbajtje të paligjshme, të gabuar ose të paplotë dhe veçanërisht për dëmet që lindin si rezultat i përdorimit ose mospërdorimit të çdo informacioni të dhënë, dhe jo ofruesi i faqes së internetit që thjesht i referohet faqeve të internetit në fjalë.

E drejta e autorit dhe marka tregtare

Në të gjitha botimet, autori bën çdo përpjekje për t'iu përmbajtur rregullave të të drejtave të autorit që zbatohen për çdo grafikë/imazh, të dhëna akustike, video materiale dhe tekste të përdorura prej tij, dhe të përdorë vetëm grafikë/imazhe, të dhëna akustike, materiale video dhe tekst të prodhuar prej tij. ose grafika/imazhe, të dhëna akustike, materiale video dhe tekst pa pagesë/shareware. 

Çdo referencë në materialin në këtë faqe interneti për markat ose markat tregtare që mund të mbrohen nga një palë e tretë i nënshtrohen pa kushte dispozitave të ligjeve përkatëse për markat tregtare dhe të drejtave pronësore të pronarit të regjistruar. Edhe kur një markë ose markë tregtare thjesht përmendet, nuk duhet të supozohet se marka ose marka tregtare nuk mbrohet nga të drejtat e një pale të tretë. Burimi i fotove ©istockphoto.com. 

E drejta e autorit për materialin e botuar të prodhuar nga autori i mbetet ekskluzivisht autorit të këtyre faqeve të internetit. Ndalohet riprodhimi ose përdorimi i çdo grafike/imazhi, të dhënash akustike, materiali video ose teksti në publikime të tjera elektronike ose të shtypura pa lejen e shprehur të autorit.

Efektiviteti ligjor i përjashtimit të përgjegjësisë 

Ky përjashtim i përgjegjësisë do të konsiderohet pjesë e informacionit në internet që lidhet me këtë faqe. Nëse ndonjë pjesë ose ndonjë formulim në këtë tekst nuk përputhet, nuk përputhet më ose përputhet vetëm pjesërisht me dispozitat ligjore përkatëse në fuqi, kjo nuk do të ndikojë në përmbajtjen ose vlefshmërinë e pjesëve të mbetura të këtij dokumenti.

Online-Tools

Autori u siguron klientëve dhe partnerëve hapësirë shtesë të mbrojtur të punës me anë të moduleve të Portalit të Klientit dhe Portalit të Partnerëve dhe mjeteve të tjera në internet. Përdorimi i këtyre hapësirave të punës mund të jetë subjekt i pagesës së një tarife. Me hyrjen në këtë shërbim për herë të parë, përdoruesve u jepet informacion mbi termat dhe kushtet e përgjithshme dhe rregulloret për përdorimin e këtij shërbimi.

Termat, kushtet e përgjithshme dhe rregulloret e përdorimit 

Informacioni ligjor i dhënë këtu është plotësues i përmbajtjes së termave dhe kushteve të përgjithshme dhe rregulloreve për përdorimin e mjeteve në internet të ofruara nga bio.inspecta AG, CH-5070 Frick.