Termat dhe Kushtet e Përgjithshme

Këto terma dhe kushte zbatohen ndërmjet bio.inspecta shpk dhe klientëve të saj. Ato zbatohen për të gjitha shërbimet që lidhen me përdorimin e etiketës, shërbimet e inspektimit dhe certifikimit dhe shërbimet e tjera, përveç rasteve kur kushte të ndryshme dakordesohen me shkrim ose kërkohen me ligj.

Ju lutem gjeni më poshtë