Verifikimi i kërkesave të cilësisë të përcaktuara nga blerësi

Verifikimi i kërkesave të cilësisë të përcaktuara nga blerësi

bio.inspecta siguron inspektim për kërkesa specifike sipas cilësisë së përcaktuar nga vetë blerësit e produkteve

Përfitimet për klientin

- Konfirmim nga një pale e tretë e pavarur në lidhje kërkesa specifike të cilësisë të përcaktuara nga blerësit e produktit
- Rritje e vlerës së produktit
- Besueshmëri e rritur për konsumatorët

Baza

Manual Cilësie i përcaktuar sipas nevojës së blerësit

Personi i kontaktit