Ekoturizëm

Ekoturizëm

bio.inspecta siguron verifikim dhe çertifikim të operatorëve për aplikimin e kërkesave për ekoturizëm.

Përfitimet për klientin

- Minimizimi i ndikimeve negative në natyrë dhe kulturë që mund të dëmtojnë një destinacion.
- Edukimi i udhëtarëve për rëndësinë e ruajtjes së natyrës.
- Inkurajimi i bizneseve lokale për të ofruar shërbime dhe produkte të bazuara në ekoturizëm, sipas parimeve të ndikimit të qëndrueshëm dhe të ulët në mjedis.
- Sigurimi i të ardhurave direkte për ruajtjen dhe menaxhimin e zonave natyrore dhe të mbrojtura.
- Zhvillimi i infrastrukturës në harmoni me mjedisin.

Baza

Rregullore e bio.inspecta për ekoturizëm

Personi i kontaktit