Standarti Organik i bio.inspecta

Standarti Organik i bio.inspecta

Standarti Organik i bio.inspecta ekuivalent me rregulloren (EC) No 834/2007 si dhe rregullat përkatëse implementuese (EC) No 889/2008.

Normativa

Aplikohet dokumenti "bio.inspecta Organic Standard (bi-OS)". Ky dokument si dhe dokumenta të tjera relevante gjenden nën seksionin DOKUMENTA, Dokumenta të përgjithshme.

Website

Link

Standarte dhe rregulla

Link

Standarti Organik i bio.inspecta (bi-OS)

Link

Personi i kontaktit